ร่วมเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้า ณ ห้องอาหารเฟลเวอร์ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

_DSC7002-2

 

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ขอเชิญท่านและครอบครัวร่วมเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้ากบั ครอบครัวและคนที่คุณรัก ในคืนวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ด้วยเมนูที่หลากหลายเพื่อค่ำคืนที่พิเศษของคุณ ดื่มด่ำากับบรรยากาศของวันขอบคุณพระเจ้าด้วยเมนูที่รังสรรค์ข้ึนโดยเฉพาะ อาทิ ไก่งวงอบพร้อมเสิร์ฟกับซอสแครนเบอร์รี่ แฮมอบน้ำผ้ึง ฯลฯ ในราคา ราคา 1590++บาท / ท่าน (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ)

 

หรือคุณสามารถเลือกเติมเตม็ ช่วงเวลาแห่งความสุขที่บา้ นของคุณ


ไก่งวงอบในราคา 7900++บาท ต่อตวั (5 กิโลกรัม)


แฮมอบน้าผ้งึ ในราคา 7500++บาท ต่อชิ้น (5 กิโลกรัม)


(กรุณาสั่งจองล่วงหนา้ ไดต้ ้งั แต่ 15 พฤศจิกายน สั่งจองอยา่ งนอ้ ยล่วงหนา้ 1 วัน)
สอบถามรายละเอียดและสารองที่นงั่ ไดท้ ี่ โทร. 02 125 5010